RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTÓW

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] informuję, iż Justyna Kozera-Rybicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “Zacisze Umysłu” [dalej: Gabinet] przetwarza Państwa dane osobowe. W związku z tym przekazuje Państwu istotne informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest “Zacisze Umysłu” Justyna Kozera-Rybicka z siedzibą w Szczytnikach, 62-023, ul. Spokojna 31, zaciszeumyslu@gmail.com, 451617351. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie, drogą e-mail, w gabinecie mieszczącym się Szczytnikach, 62-023, ul. Spokojna 31.

Nie wyznaczono inspektora ochrony danych.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach zapewnienia świadczenia przez Gabinet usług w sposób profesjonalny, zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz Zasadami Etyki Zawodu. W tym zakresie dysponowanie przez Gabinet danymi osobowymi jest niezbędne:

        art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – do zawarcia i realizacji umowy;

        art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – dane gromadzone w trakcie konsultacji , porady, diagnozy i psychoterapii na podstawie pisemnej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

        art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. obowiązki podatkowe – wystawianie faktur, rachunków, prowadzenie księgowości);

        art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych – dotyczy to przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione interesy Gabinetu. Za usprawiedliwiony interes uznaję m.in:

a)     kontakt w celach związany z realizacją umowy (m.in. rezerwowanie, odwoływanie, przekładanie terminów wizyt itp.);

b)    ustalenie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami;

c)     realizację procesu superwizji, w którym Gabinet współpracuje z bardziej doświadczonym psychoterapeutą (superwizorem) w celu poszerzenia umiejętności, a tym samym poprawy jakość świadczonych na Państwa rzecz usług;

d)    cele archiwalne i dowodowe – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnego obowiązku wykazania faktów.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi księgowo-podatkowe, informatyczne, prawne, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

a)     w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej roszczeń;

b)    w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu;

c)     dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych (np. faktury) będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W każdym jednak przypadku dane osobowe, którymi dysponuje Gabinet, nie będą przetwarzanie przez okres krótszy, niż ustawowo wymagany dla przechowywania danego rodzaju informacji.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Gabinet Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)     dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b)    w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

c)     wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

d)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany powyżej.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

INFORMACJA O BRAKU PROFILOWANIA I BRAKU PRZEKAZYWANIA DANYCH POZA EOG

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.