RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję,
że: 

1.    Administratorem
Państwa danych osobowych jest Justyna Kozera-Rybicka, czyli gabinet psychologiczny,
znajdujący się przy ul. Spokojnej 31, 62-023 Szczytniki.
Osobą bezpośrednio odpowiadającą za bezpieczeństwo danych jest Justyna Kozera-Rybicka.

2.    Państwa
dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług psychologicznych oraz
prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;

3.    Podstawą
prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c,
d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w
związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017
r. poz. 1318 z późn. zm.);

4.    Odbiorcami
Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;

5.    Państwa
dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym
zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta;

6.    Posiadają
Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania
takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w
obowiązujących przepisach prawa.

7.    Mają
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8.    Podanie
danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na
mocy przepisów prawa; jako podmiot leczniczy jestem zobowiązana do prowadzenia
i przechowywania dokumentacji medycznej. (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z
art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.)

9.    Administrator
danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Państwa dane osobowe są potrzebne w celu prowadzenia dokumentacji w postaci
karty pacjenta, oraz w celach umawiania wizyt, kontaktu z Państwem w sytuacji
zmiany lub odwołania wizyty.

10. Wszystkie
dane podają Państwo sami, nie pozyskuję danych z innych źródeł.

11. Kontaktuję
się z Państwem pod podanym przez Was numerem telefonu czy adresem e-mail, aby
np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji, przypomnieć o
tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego
spotkania. (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony
interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz
sprawniejsze zarządzanie grafikami oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, jako tzw.
zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki
zdrowotnej w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej art. 24
ustawy o prawach pacjenta)

12. Jako
gabinet prowadzę także księgi rachunkowe oraz spoczywają na mnie obowiązki
podatkowe – wystawiam np. rachunki za wykonane usługi, co może się wiązać z
koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. (Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)

13. Mam
obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej – karty pacjenta co najmniej
przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Wszelkie dane
przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych
przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym
powstał obowiązek podatkowy.